Informacione për përpunimin e të dhënave
Ekzekutimi i kontratës së qirasë kërkon që ne të përpunojmë disa nga të dhënat tuaja personale. Më poshtë do t’ju informojmë se cili nga të dhënat tuaja personale ne përpunojmë, si dhe për çfarë qëllimi. Ky informacion ofrohet për të përmbushur detyrimet e informacionit që rrjedhin nga ligji për mbrojtjen e të dhënave. Përkufizimet e termave të përdorur (p.sh. “të dhënat personale” ose “përpunimi”) mund të gjenden në Art 4 GDPR. Të dhënat personale të mbledhura në kontekstin e qiramarrjes kërkohen nga qiradhënësi për të siguruar që detyrimet e qiradhënësit sipas kësaj kontrate dhe ekzekutimi i tij ndaj qiramarrësit (ave) mund të përmbushen dhe qiradhënësi i përmbushë detyrimet e qiramarrësit (ët) mund të kontrollojnë (përmbushjen e kontratës). Të dhënat mund të jepen nga qiradhënësi. përpunohen dhe ruhen në mënyrë elektronike.
1. Përgjegjës
Përgjegjës për përpunimin e të dhënave në kuptimin e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) është Dietl-Karsli Immobilien GbR (partnerët: Diler Karsli, Christa Dietl, Christian Dietl), Von Miller Straße 3, 93092 Barbing-Unterheising, Tel: 09401 / 881670, faks: 09401/881679, email: info@dk-immogbr.de.
2. Të dhënat personale
Si pjesë e krijimit dhe zbatimit të marrëveshjes së qirasë, ne përpunojmë kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale:
Të dhëna master (kjo përfshin, për shembull: emrin, gjininë, datën e lindjes)
Detajet e kontaktit (përfshirë, për shembull: adresën, adresën e postës elektronike, numrin e telefonit)
Në rastin e përdorimit të fillimit të kontratës në përdorim dhe të dhënat e inventarit (kjo përfshin, për shembull: adresën IP, emrin e skedarit të arrihen, datën dhe kohën e hyrjes, sasinë e të dhënave të transferuara, njoftimin për qasje të suksesshme, shfletuesin në internet)
Të dhëna në lidhje me pagesa ose pretendime të papaguara
detajet bankare
Informacione për numrin e qiramarrësve, pronën specifike të qirasë, datën e qiramarrjes dhe kohëzgjatjen e qirasë
nëse është e nevojshme, informacione rreth gjendjes dhe pajisjes së pronës me qira, p.sh. B. në dorëzimin dhe kthimin ose kur qiramarrësit raportojnë dëme ose defekte
Përcaktimi i numrit dhe identitetit të personave që jetojnë në familje, si dhe përmbajtja e kontratave të nënqira, për të shmangur mbipopullimin dhe nënshkrimin e paautorizuar.
Për qëllim të faturimit të kostove të operimit, të dhënat e konsumit për ngrohje / ujë të nxehtë mblidhen nga kompania e porositur e shërbimit matës. Këto (dhe ndoshta më poshtë) i përcillen kompanisë së kontabilitetit të porositur / Haus & Grund Verein.
kur është e nevojshme, informacione mbi sjelljen e qiramarrësit kur përdorni apartamentin, p.sh. në lidhje me shkeljet e kontratës dhe sjelljen që mund të çojnë në dëme.
nëse është e nevojshme, informacione të tjera që qiramarrësi i komunikon qiradhënësit ose ofruesve të tij të shërbimit (p.sh. menaxhimi i pronës, zejtarët, punonjësit e shërbimit) ose perceptohen nga ata.
Mund të ndodhë gjithashtu që qiradhënësi të marrë informacion nga palët e treta në lidhje me qiramarrësit ose njerëzit që jetojnë në pronën me qira, p.sh. B. në lidhje me ankesat. Në këtë rast, qiradhënësi mund të kërkojë një deklaratë nga qiramarrësi dhe / ose të mbledhë informacione të mëtejshme në varësi të situatës dhe vlerësimit të njoftimit.
Me pëlqimin e shprehur të qiramarrësit, qiradhënësi mbledh të dhëna për konsumin e energjisë ose temperaturën e brendshme për përpunimin e kontradikteve kundër kostove të operimit dhe për optimizimin e situatës së jetesës.
3. Qëllimi i përpunimit
Të gjitha të dhënat personale përpunohen ekskluzivisht për qëllimet e mëposhtme:
Fillimi, arsyetimi, zbatimi dhe përfundimi i marrëdhënies kontraktuale
Dorëzimi i raporteve dhe deklaratave që bazohen në një detyrim ligjor ose lejohen ndryshe me ligj
Përmbushja e detyrimeve tona sipas ligjit tatimor dhe tregtar
Mbrojtja dhe zbatimi i interesave tona legjitime
Hetimi i krimeve për aq sa kjo është e nevojshme
4. Baza ligjore
Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja janë:
Neni 6 paragrafi 1 fjali 1 lit. b. GDPR
Neni 6 paragrafi 1 fjali 1 lit. c GDPR
Neni 6 paragrafi 1 fjali 1 lit. f GDPR.
5. Marrësit e të dhënave
Përfituesit e të dhënave personale të qiramarrësit janë: punonjësit e qiradhënësit ose përfaqësuesit të tij të autorizuar; Punonjësit e kompanive që përpunojnë të dhëna në emër të qiradhënësit; Palët e treta, aq sa është e nevojshme për zbatimin e qiramarrjes, p.sh. Zejtarët, ofruesit e shërbimeve ose ekspertët ose siguruesi përkatës i ndërtesës dhe siguruesi i përgjegjësisë së pronës; organet publike, p.sh. Autoritetet e regjistrimit, në rastin e strehimit me fonde publike, Zyra e Strehimit; Palët e treta publike (p.sh. ndihmë për të siguruar strehim) të cilët paguajnë, kanë paguar ose mund të paguajnë qiranë ose depozitën për qiramarrësin ose këshillojnë debitorin në lidhje me informacionin mbi borxhet e qirasë, aftësinë paguese ose depozitimin, për të shmangur v