AGB Dietl-Karsli Immobilien GbR për pensionet
Kushtet dhe rregullat e përgjithshme të Dietl-Karsli Immobilien GbR (Partnerët: Diler Karsli, Christa Dietl, Christian Dietl) Von Miller Straße 3, 93092 Barbing-Unterheising, Tel: 09401/881670, Fax: 09401/881679, Email: info @ dk-immogbr .com

Sc 1 Fusha e aplikimit Për qiradhëniet që lidhen me lokalet në Dinglerstr. 2½, 86154 Augsburg, Gablingerstr. 1, 86462 Langweid am Lech / Stettenhofen dhe Neuburgerstr. 169, 86167 Augsburg, ndërmjet Dietl-Karsli Immobilien GbR (në tekstin e mëtejmë “Landlord”) dhe qiramarrësit përkatës, vetëm termat dhe kushtet e përgjithshme të mëposhtme zbatohen në versionin e vlefshme në kohën e përfundimit të marrëveshjes së qirasë. Devijimi i kushteve dhe kushteve të përgjithshme të qiramarrësit nuk njihen nëse qiradhënësi shprehet dakord me vlefshmërinë e tyre me shkrim. Conclusion 2 Përfundimi i kontratës Kontrata e akomodimit është lidhur kur qiramarrësi ka rezervuar sigurimin e një dhome me telefon, me shkrim me email ose faks dhe është konfirmuar nga ne. Konfirmimi mund të bëhet gjithashtu përmes telefonit, postës elektronike, faksit ose, nëse dëshironi, me postë. Partnerët kontraktues janë qiradhënësi dhe qiramarrësi. Nëse një porositës vepron në emër ose për personat e regjistruar nga ai, ai duhet të garantojë për detyrimet që rrjedhin dhe të gjitha detyrimet nga kontrata. § 3 Sigurimi i dhomave, përdorimi (1) Prona e marrë me qira i dorëzohet qiramarrësit në një gjendje të pastruar dhe të gatshme për përdorim, përveç nëse është rënë dakord ndryshe. (2) Përveç nëse është rënë dakord ndryshe, njehsori nuk e fiton të drejtën të pajiset me një dhomë specifike. (3) Mbajtja e kafshëve në pronën e qirasë nuk lejohet. (4) Ndalohet pirja e duhanit në pronën e qirasë. (5) Qiradhënësi ka të drejtë të nxjerrë rregullore të përgjithshme lidhur me sjelljen në pronën e qirasë dhe tërë pasurinë. Këto rregullore duhet të jenë të nevojshme për mirëmbajtjen e rendit të përgjithshëm në pronë. Rregulloret bëhen pjesë e kësaj kontrate. § 4 Kushtet e Anullimit dhe Anulimit (1) Anullimi duhet të bëhet gjithmonë të paktën në formën e tekstit. Pagesat e anulimit vlerësohen si më poshtë: Anulimet midis 10 dhe 3 ditëve para ditës së mbërritjes: 50%, nga dy ditë para ditës së mbërritjes 100% të shumës totale të faturës. Pagesat e anulimit zvogëlohen me shumat që arrihen me subletimin e dhomave të rezervuara nga ana e qiradhënësit. (2) Nëse një datë për t’u tërhequr nga kontrata është rënë dakord me shkrim ndërmjet qiradhënësit dhe qiramarrësit, qiramarrësi mund të tërhiqet nga kontrata deri atëherë pa shkaktuar kërkesa për pagesë ose dëmtime. E drejta e tërheqjes së qiramarrësit skadon nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij për tërheqje nga pensioni me shkrim deri në datën e dakorduar. Period Periudha e qirasë (1) Marrëdhënia me qira fillon në ditën e dakorduar të dorëzimit. Dorëzimi bëhet në ditën e dakorduar sa më shpejt nga ora 4:00 e mëngjesit. (2) Qiraja përfundon në fund të periudhës së qirasë, të rënë dakord në marrëveshjen e qirasë. Qiramarrësi duhet të lirojë pronën e qirasë deri në orën 10:00 të mëngjesit në ditën e periudhës së qirasë. Një zgjatje e heshtur e periudhës së qirasë është e përjashtuar. Një zgjatje zhvillohet vetëm me deklaratën e shprehur të palëve. (3) Nëse sendi i qirasë nuk është pastruar në ditën e përfundimit të dakorduar të periudhës së qiradhënies, qiramarrësi duhet të paguajë një shumë të kompensimit në shumën e qirasë që do të ndodhte për secilën ditë të kthimit të vonë. Qiramarrësi ruan të drejtën të dëshmojë se nuk është shkaktuar asnjë dëm në shumën e qirasë fiktive për ditët e kthimit të duhur të duhur. Rent 6 Qira (1) E gjithë çmimi i qirasë duhet të paguhet në para në ditën e mbërritjes. Në rastin e një largimi të hershëm, e gjithë shuma është e detyrueshme. (2) Nëse periudha e qirasë tejkalon një muaj, qiraja mujore për muajin përkatës gjithmonë duhet të parapagohet në ditën e parë të muajit. (3) Përveç nëse është rënë dakord ndryshe, çmimet përfshijnë TVSH-në në fuqi. § 7 Garancia dhe përgjegjësia e pronarit, humbja e pronës me qira (1) Kërkesat nga qiramarrësi për dëmet përjashtohen. Kjo nuk përfshin pretendime për dëme nga ana e qiramarrësit nga dëmtimi i jetës, gjymtyrëve, shëndetit ose nga shkelja e detyrimeve themelore kontraktuale (detyrimet kardinal) si dhe përgjegjësia për dëmet e tjera bazuar në një shkelje të qëllimshme ose të pakujdesshme të detyrës nga qiradhënësi, përfaqësuesit e tij ligjorë ose agjentët vikari , Detyrimet thelbësore kontraktuale janë ato, përmbushja e të cilave është e nevojshme për të arritur objektivin e kontratës. (2) Në rast të shkeljes së detyrimeve themelore kontraktuale, qiradhënësi është përgjegjës vetëm për llojin e parashikueshëm, tipik të kontratës
Feedback geben
Verlauf
Gespeichert
Community